Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

KNIŽNICA  DOMU  KULTÚRY  ŽSR  ZVOLEN

Výpožičný poriadok
VÝPOŽIČNÝ   PORIADOK
 
     Druhy výpožičiek
 
1.     Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom
verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 
2.     Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.
 
3.     Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 
4.     Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
-         dokumenty z príručných fondov
-         dokumenty z fondov čitárne
-         dokumenty, požičiavanie ktorých by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi 
      (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)
-         dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS, pri ktorých to ako podmienku vyžaduje
      požičiavajúca knižnica.
 
       Zásady požičiavania 
 
1.     Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu čitateľa.
 
2.     Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov.
 
3.     Výpožičná, lehota je:   u beletrie a literatúry pre deti a mládež       1 mesiac
 
                                               u náučnej a technickej literatúry                   2 mesiace
                                               u časopisov a dennej tlače                           2 týždne
    Knižnica v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty.
 
4.     Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.
 
5.     Výpožičnú lehotu nemôžeme predĺžiť ak:
    a) používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatené
        upomienky)
    b) dokument si rezervoval iný používateľ
 
6.     Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
 
      Evidencia výpožičiek
 
1.     Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená 
preukazateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
2.     Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne v evidenčných listoch
používateľov a v preukazoch používateľov.
 
      Zodpovednosť za vypožičaný dokument
 
1.     Používateľ je povinný:
a)     pri vypožičiavaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak to
neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť,
b)     vrátiť dokument v takom stave v akom ho prevzal.
 
      Vymáhanie nevrátených výpožičiek
 
1.     V prípade nedodržania výpožičnej lehoty posiela knižnica upomienky. Po obdržaní upomienky
      je čitateľ povinný zaplatiť pokutu.
 
 
2.     Ak používateľ nevráti dokument po troch upomienkách, ani po doporučenej upomienke (pokus o zmier),
      knižnica bude vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom  vymáhaní hradí používateľ,
      resp. jeho zákonný zástupca všetky náklady.
 
Straty a náhrady
 
1.     Používateľ je povinný bozodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu
      a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 
2.     O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom
      sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
 
3.   Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a)     výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
b)     nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Kópiu môže
urobiť knižnica, pričom používateľ hradí všetky náklady vrátane nákladov na väzbu,
c)     nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
d)     finančnou úhradou ceny dokumentu.
 
      Medziknižničná výpožičná služba
 
1.     Ak používateľ potrebuje dokument alebo jeho časť, ktorý nie je súčasťou knižničného
      fondu knižnice, môže požiadať o jeho zapožičanie alebo kópiu z inej knižnice
      v Slovenskej republike alebo v  zahraničí prostredníctvom medziknižničnej
     výpožičnej služby (MVS) alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
2.     Pri výpožičkách MVS a MMVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky
     podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty                                                                    
     treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
3.     Spoplatnenie závisí od požiadaviek požičiavajúcej knižnice, prípadne výšky poštovného.
 
      Záverečné ustanovenia
 
1.     Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý
      vydáva a upravuje vedúci knižnice.
 
2.     Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch
povoliť vedúci knižnice.
 
TOPlist